Intressebevakning

Intressebevakningen - en viktig fråga för förbundet

Psykosociala förbundet samarbetar i intressefrågor med olika nationella och regionala patient- och intresseorganisationer. Målsättningen med samarbetet är att främja psykisk hälsa och att tillsammans bedriva aktiv intressebevakning och påverkansarbete. Verksamheten Juridiskt ombud, under Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf – SAMS - och nationella nätverket Mentalhälsopoolen är viktiga samarbetsforum då det gäller intressebevakning. Förbundet är en av fyra nationella förbund som är representerade i riksdagens Mentalhälsopolitiska delegation (officiellt namn är Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta). I Mentalhälsopolitiska delegationen är alla partier i riksdagen representerade. Ordförande för denna regeringsperiod är Annika Saarikko (Centern).

AKTUELLT. Det finns stora problem och mycket ojämlikhet i tillgängligheten till psykoterapi. En människa som lider av mentala problem sätts också i en svår situation då hen själv tvingas försöka finna en lämplig leverantör av psykoterapi ur ett brokigt fält av psykoterapileverantörer. Riksdagens mentalhälsopolitiska delegation ser social- och hälsovårdsreformen som en möjlighet att flytta ansvaret för tillhandahållande av psykoterapi till social- och hälsovårdsområdena. Läs utlåtandet här.

Psykosociala förbundet håller regelbundna interna möten med intressebevakningsfrågor på agendan. Årligen behöver det tas ställning till olika intressepolitiska frågor som ofta handlar om pågående lagreformer och utlåtanden i dessa för att bevaka förbundets målgruppers intressen. På förbundets vårmöte den 19.4 gjordes en skrivelse, insändare, som skickades till pressen. Insändaren handlar om behovet av att omdefiniera hur vi hjälper personer med psykisk ohälsa. Läs insändaren här.

Mentalhälsopoolen

Mentalhälsopoolen är ett nationellt samarbetsnätverk med 20 medlemmar och två sakkunnigmedlemmar. Mentalhälsopoolen ordnar valdebatt vid riksdagsval och samordnar regelbundet seminarier. Ordförandeskapet cirkulerar mellan de fyra nationella mentalhälsoorganisationerna dit också förbundet hör. Förbundets verksamhetsledare Bodil Viitanen har fungerat som ordinarie representant i Mentalhälsopoolen 2014-2015. 

Mentalhälsopolitiska delegationen kräver att Sipiläs regering tar fram ett nationellt program för att förebygga självmord. Delegationen konstaterar att ett förslag om ett nationellt program för att förebygga självmord fortfarande fanns med i bakgrundsmaterialet till regeringens spetsprojekt. I regeringens faktiska spetsprojekt saknas det dock. Läs delegationens uttalande här.

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska handikappområdet, vars syfte är att tillvarata svenskspråkiga funktionshindrade personers intressen och deras närståendes intressen. De svenskspråkiga funktionshinderorganisationernas intressen finns på juridiskt ombuds agenda. Man arbetar även för att ge service till alla funktionshindergrupper i Svenskfinland. Inom juridiskt ombuds verksamhet ordnas regelbundet arbetsgruppsmöten där personal från förbundet är representerade. Här finns utlåtanden och annan information som juridiskt ombud gett ut.

Regeringens strategi för mentalvården uppdateras kontinuerligt.