Om oss på Psykosociala förbundet

Psykosociala förbundet rf

Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Föreningarnas verksamhet bygger på frivillighet och brukarmedverkan. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten, ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

personalen på vårt kontor

Förbundets allmänna målsättningar

  • Att sprida kunskap om psykisk hälsa och ohälsa genom målmedveten attitydpåverkan och informationsspridning. Läs mer om vår informationsverksamhet här.
  • Att påverka i intressefrågor som berör människor med erfarenhet av psykisk ohälsa på regional nivå och nationell nivå.
  • Att erbjuda kurser inom psykosocial rehabilitering för dig som behöver återhämtning.

Styrelse, personal och lokaliteter

Förbundsstyrelsen består av en förbundsordförande och mellan 4-7 ledamöter. Styrelsen sammankommer regelbundet till möten som oftast hålls i Helsingfors, men ibland även digitalt. Medlemsföreningarna väljer styrelse och ordförande på höstmötet. Förbundet håller årligen vår- och höstmöten då stadgeenliga ärenden behandlas. Vårmötet är ett redovisningsmöte och höstmötet ett valmöte. Personalen, som består av verksamhetsledare, informatör, byrå- och redaktionssekreterare, rehabiliteringschef, rehabiliteringsrådgivare, kurskoordinator, verksamhetskoordinator och ekonom, verkställer och genomför förbundets verksamhet. Förbundet har två kanslier. Centralkansliet finns i Jakobstad. Regionkansliet finns i centrala Helsingfors.

Här kan du läsa förbundets verksamhetsplan 2019.
Här kan du läsa förbundets strategi 2018 och framåt.

Via den här länken hittar du Dataskyddsbeskrivning för Psykosociala förbundet rf.

Filmer

Motigheter i livet kan få vem som helst att må dåligt ibland. Den som drabbas av psykisk ohälsa pratar kanske inte så högt om sin sjukdom eller sina symtom. Omgivningen vet kanske inte att jag är sjuk, för det syns inte på utsidan. Hur ska jag då kunna få det stöd och den uppmuntran jag behöver? Se förbundets film "Krya på dig!" här.

Psykosociala förbundet är en av samarbetsparterna kring dokumentäranimationerna Sinnebilder. Tanken bakom animationerna är att minska stigmat kring psykiska problem och psykisk ohälsa. Det är animatören Antonia Ringbom som skapat filmerna. De åtta autentiska berättelserna om psykisk ohälsa är animerade så att varje person gestaltas genom det djur hen valt som alter ego. I filmerna är det djuret som talar och agerar, men rösten är personens. Här kan du läsa mer om filmerna och titta på de 8 animationsfilmerna.

Psykosociala förbundet har även producerat filmen om Monica, som är mamma och närståendevårdare till ett barn med specialbehov. Här kan du ta del av hennes berättelse.