Om oss på Psykosociala förbundet

Psykosociala förbundet rf

Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundet har 13 medlemsföreningar. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten, ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

personalen på vårt kontor

Förbundets allmänna målsättningar

  • Att sprida kunskap om psykisk hälsa och ohälsa genom målmedveten attitydpåverkan och informationsspridning.
    Läs mer om vår informationsverksamhet här.
  • Att påverka i intressefrågor som rör människor med erfarenhet av psykisk ohälsa på regional nivå och nationell nivå.
  • Att erbjuda kurser för dig som behöver återhämtning.
  • Att stöda förbundets 13 medlemsföreningar. Den frivilliga verksamheten i föreningarna är en viktig del av föreningarnas arbete.
  • Att arbeta förebyggande. Det gör vi bland annat genom vårt YAM-arbete i skolorna. Läs mer om YAM här.

Styrelse, personal och lokaliteter

Förbundsstyrelsen består av en förbundsordförande och mellan 4-7 ledamöter. Styrelsen sammankommer regelbundet i Helsingfors, alternativt digitalt. Medlemsföreningarna väljer styrelse och ordförande på höstmötet. Förbundet håller årligen vår- och höstmöten då stadgeenliga ärenden behandlas. Vårmötet är ett redovisningsmöte och höstmötet ett valmöte. Personalen, som består av verksamhetsledare, informatör, verksamhetssekreterare, chef för kurs- och rådgivningsverksamheten, rådgivare i livshantering, verksamhetskoordinator och ekonom, verkställer och genomför förbundets verksamhet. Förbundet har två kontor. Huvudkontoret finns i Jakobstad. Regionkontoret finns i centrala Helsingfors.

Här kan du läsa förbundets verksamhetsplan 2023.

Via den här länken hittar du Dataskyddsbeskrivning för Psykosociala förbundet rf.

Vi jobbar för en mera tillgänglig webbplats. Läs mer här om våra åtgärder för att uppfylla EU:s tillgänglighetsdirektiv som trädde i kraft den 23.9.2020.

Filmer

I Psykosociala förbundets film ”Låt oss prata om psykisk hälsa” berättar sportjournalisten Kaj Kunnas om mobbningen han utsattes för som barn, om ensamheten som följde, och om stroken han drabbades av för några år sen. Med filmen vill vi synliggöra allt det som pågår på insidan, och bidra till att diskussionerna om inre hälsa fortsätter. Här kan du se filmen.

Psykosociala förbundet är en av samarbetsparterna kring dokumentäranimationerna Sinnebilder. Tanken bakom animationerna är att minska stigmat kring psykiska problem och psykisk ohälsa. Det är animatören Antonia Ringbom som skapat filmerna. De åtta autentiska berättelserna om psykisk ohälsa är animerade så att varje person gestaltas genom det djur hen valt som alter ego. I filmerna är det djuret som talar och agerar, men rösten är personens. Här kan du läsa mer om filmerna och titta på de 8 animationsfilmerna.

År 2021 producerade vi 5 filmer i samarbete med erfarenhetsexpertutbildningen på Axxell. Genom dessa kortfilmer vill vi lyfta fram erfarenhetsexperter inom psykisk ohälsa och hur deras expertis kan användas inom olika områden. I filmerna får du träffa Malena, Heidi, Dimi, Celinda och Susanne som alla har gått en erfarenhetsexpertutbildning vid Axxell. Här hittar du filmerna.

Nationell strategi för psykisk hälsa 2020-2030

Strategin för psykisk hälsa har förberetts av en expertgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet i brett samarbete med olika aktörer. Utgångsläget för strategin är att den psykiska hälsan bör beaktas på ett övergripande sätt på olika sektorer och nivåer i samhället. Här kan du läsa mer om den nationella strategin.