Hoppa till huvudinnehåll

Vad är psykisk hälsa?

Världshälsoorganisationen WHO definierar psykisk hälsa så här (fritt översatt, förkortad version från WHO:s hemsida): ”Psykisk hälsa är ett tillstånd av psykiskt välbefinnande som möjliggör att vi som individer klarar livets påfrestningar, inser de egna förmågorna, är motiverade till att både lära oss, arbeta, och bidra till samhällets bästa. Psykisk hälsa är en väsentlig del av hälsa och välmående som betonar både vår individuella och kollektiva förmåga att ta beslut, bygga relationer och forma vår omvärld.” 

Begreppet psykisk hälsa innefattar både välbefinnandeaspekten OCH psykisk ohälsa, i olika grad. 
I stora drag handlar det om hur man mår i sin vardag och att det finns en medvetenhet kring hur man kan hantera livets utmaningar. Vad mår du bra av? Hur ser du på det som händer i ditt liv? Hur ser ditt nätverk ut? (har du stöd när du behöver det?)

Här är några saker som kan vara bra att tänka på:

  • Sömnen är viktig. Hur ser dina sömnvanor ut?
  • Familj och vänner. Ditt nätverk kan vara till stor hjälp vid olika kriser och utmaningar i livet.
  • Motion gör gott. Gå gärna ut i naturen!
  • Vad får dig att må bra? Vad är roligt? Kan du göra mer av det?
  • Hur hanterar du stress och prestationskrav? Avslappningsövningar och andningsövningar kan hjälpa.
  • Hur förhåller du dig till sociala medier?
  • Rökning, droger och alkohol påverkar oss negativt och kan t.ex. förvärra stress och ångest på lång sikt.
  • Var snäll mot dig själv. Du är värdefull.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett väldigt brett begrepp. Det är en övergripande term som täcker både psykisk sjukdom och psykiska besvär (som påverkar vardagslivet på olika sätt, till exempel oro och sömnsvårigheter).

Den psykiska hälsan kan försämras tillfälligt eller under en längre tid. Att må sämre psykiskt under en tid innebär inte alltid sjukdom. Besvären kan också vara en reaktion på en utmanande livssituation, som går över med tiden. 
Vi hanterar livets påfrestningar på olika sätt och den individuella sårbarheten är till viss del genetisk. Det är normalt att må dåligt ibland, och att känna sig nedstämd. Ofta finns det en orsak till att man mår dåligt (till exempel en kris, sorg, sjukdom, smärta, missbruk, arbetslöshet, problem med ekonomin, mobbning). Om man känner sig ledsen, orolig eller nedstämd en längre tid är det bra att ta hjälp av någon utomstående. Att få sätta ord på tankar och känslor är ofta till stor hjälp.

Psykiatriska tillstånd och sjukdomar orsakar lidande och gör individens funktionsförmåga och livskvalitet sämre. Psykiatriska tillstånd medför ofta förändringar i sättet att tänka, känslolivet, de kognitiva funktionerna, beteendet – och i relationerna. För att kunna ha en så bra vardag som möjligt med de bästa förutsättningarna till återhämtning, så behövs förutom vård och omsorg också möjligheten till ett självständigt liv, att kunna vara delaktig i samhället och ha gemenskap med andra. 

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet - Nationell strategi för psykisk hälsa och nationellt program för suicidprevention 2020–2030, folkhalsomyndigheten.se, Psykosociala förbundet rf, WHO, 1177.se